Bel ons voor meer informatie:
070 - 444 38 26
Bel voor meer informatie:
070 - 444 38 26

Algemene voorwaarden advocatenkantoor Charité

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Advocatenkantoor Charité: de eenmanszaak van mr. R. Charité, gevestigd te  ’s-Gravenhage.
 2. Cliënt: de contractspartij van Advocatenkantoor Charité.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Charité.
 4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) welke Advocatenkantoor Charité voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever is overeengekomen, een en ander exclusief verschotten en BTW.
 5. Verschotten: de kosten die door Advocatenkantoor Charité worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten, leges en reiskosten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Advocatenkantoor Charité en de cliënt, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging verstrekt.

3. Overeenkomst

 1. Wanneer een cliënt aan Advocatenkantoor Charité een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en Advocatenkantoor Charité pas tot stand nadat Advocatenkantoor Charité deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7.407 lid 2 BW aanvaard.
 2. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Advocatenkantoor Charité.
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. De cliënt  staat ervoor in aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen.
 5. De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht; daarbij is de cliënt ervan op de hoogte dat de advocaat de door Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren en aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 6. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in maar is een inspanningsverbintenis; de advocaat kan dus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.
 7. Advocatenkantoor Charité is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen voor rekening en risico van de cliënt. Daarbij is Advocatenkantoor Charité niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.
 8. Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient de cliënt een afschrift van een geldig legitimatiebewijs af te geven.

4. Honorarium

 1. Advocatenkantoor Charité brengt aan  cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten en verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Als honorarium hanteert Advocatenkantoor Charité een uurtarief excl. BTW. Advocatenkantoor Charité behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het algemene prijspeil redelijk percentage.
 3. Door Advocatenkantoor Charité zullen verrichte werkzaamheden maandelijks in rekening worden gebracht. Bij aanvang van de werkzaamheden is Advocatenkantoor Charité gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder dat de cliënt gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke geldende rente, verschuldigd.
 4. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Advocatenkantoor Charité het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor de cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet dat de cliënt gehouden is tot betaling over te gaan van de nog op dat moment openstaande facturen, alsmede  nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakt verschotten. Advocatenkantoor Charité aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van de cliënt en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.
 5. Indien Advocatenkantoor Charité genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met deze invordering voor rekening van de cliënt.

5. Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Met de cliënt is besproken of deze in aanmerking komt gefinancierde rechtsbijstand. Cliënt verklaart zich ermee bekend dat indien Advocatenkantoor Charité namens cliënt een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de cliënt – en eventueel ook diens partner – kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingen. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.
 2. De cliënt verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Advocatenkantoor Charité aan cliënt in rekening wordt gebracht. Advocatenkantoor Charité is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten.
 3. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging tussentijds dan wel achteraf wordt ingetrokken, is cliënt gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

6. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Charité voor schade jegens cliënten en derden is beperkt tot het bedrag waarop het in het betreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Charité gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Charité of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de cliënt betaalde honorarium, e.e.a. met een maximum van € 25.000,--.
 3. Advocatenkantoor Charité is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

7. Archivering en bewaartermijn

 1. Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Advocatenkantoor Charité voor het laatst inhoudelijke werkzaamheden in de zaak zijn verricht.
 2. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Advocatenkantoor Charité zal de kosten van toezending van deze stukken in rekening brengen bij de cliënt.
 3. Voor de uitvoering van de door cliënt verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, e.e.a. in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Advocatenkantoor Charité zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

8. Klachten

Als de cliënt een klacht heeft over het werk van de advocaat of over de declaratie van de advocaat, dan dient de cliënt deze klacht schriftelijk voor te leggen aan de advocaat.  De klacht zal vervolgens worden behandeld volgens de kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor Charité. Deze klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en bevat een beschrijving van de klachtenprocedure. Advocatenkantoor Charité is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Charité en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdend met de opdracht bedoeld onder lid a worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen Advocatenkantoor Charité te ageren.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Heeft u een vraag?

Bel mij terug-afspraak

Wilt u dat ik u terugbel op een tijdstip dat u het beste uitkomt?
Maak hier een bel-afspraak.

Logo High Trust
Logo Nederlandse Orde van Advocaten
golf

Bezoekadres
President Kennedylaan 19
2517 JK 's-Gravenhage

Postadres
Postbus 17106
2502 CC 's-Gravenhage

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
9.00 tot 17.30 uur

Telefoon:  070 - 444 38 26
Fax:  070 - 444 34 02
KvK:  62774409
BTW:  NL145428199B01

info@advocatenkantoor-charite.nl
www.advocatenkantoor-charite.nl

 • LinkedIn